Portal Medycyna Grabieniec, ��d�, Grabieniec 13
Twoja wyszukiwarka

Jeste� 11074708
odwiedzaj�cym

niedziela 29 listopada 2015

PROFILAKTYKA ZDROWIA > dzieci > Opis szczepionek

Silgard - Szczepionka przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego

Silgard - zawiesina do wstrzykiwa w ampuko-strzykawce

Szczepionka przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego [typu 6, 11, 16, 18] (rekombinowana, adsorbowana)

O szczepieniu przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego dowiesz si wicej klikajc tutaj.


CO TO JEST SILGARD I W JAKIM CELU SI GO STOSUJE

Silgardjest szczepionk. Szczepienie szczepionk Silgard ma na celu zabezpieczenie przed chorobami wywoywanymi przez wirusy brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6, 11, 16 i 18.
Do chorb tych nale rak szyjki macicy, zmiany przednowotworowe eskich narzdw pciowych (w tym szyjki macicy i sromu) oraz brodawki narzdw pciowych. HPV typu 16 i 18 odpowiadaj za ~70% przypadkw raka szyjki macicy a HPV typu 6, 11 za okoo 90% przypadkw brodawek narzdw pciowych.
Silgard nie moe wywoa chorb, przed ktrymi chroni.
Silgard wywouje wytwarzanie specyficznego typu przeciwcia i jak wykazano w badaniach klinicznych, zapobiega tym, zwizanym z HPV 6, 11, 16, i 18 chorobom u dorosych kobiet w wieku 16-26 lat. Szczepionka wywouje rwnie wytwarzanie przeciwcia u dzieci i modziey w wieku 9-15 lat. Nie oceniono, czy te specyficznego typu przeciwciaa zapobiegaj chorobie u dorosych pci mskiej.

Silgard naley stosowa zgodnie z oficjalnymi zaleceniami.

Szczepionka Silgard przynosi najwiksz korzy, jeli podawana jest, zanim dojdzie do zakaenia ktrymkolwiek z typw wirusa brodawczaka ludzkiego objtych szczepionk. Jednake, w przypadku osb zaraonych wczeniej jednym lub kilkoma typami HPV objtymi szczepionk, szczepionka bdzie chronia przed pozostaymi typami HPV uwzgldnionymi w szczepionce.

Informacje wane przed zastosowaniem szczepionki SILGARD

Nie stosowa szczepionki Silgard, jeli:
u osoby, ktra ma by zaszczepiona stwierdzono:
- uczulenie (nadwraliwo) na ktrekolwiek substancje czynne lub ktrykolwiek z pozostaych skadnikw szczepionki Silgard (wymienionych jako „inne skadniki” – patrz punkt 6).
- wystpia reakcja alergiczna po otrzymaniu dawki szczepionki Silgard.
- wystpuje choroba przebiegajc z wysok gorczk. Jednake, niewysoka gorczka lub zakaenie grnych drg oddechowych (na przykad przezibienie) nie s same w sobie powodem do odoenia terminu szczepienia.

Kiedy zachowa szczegln ostrono stosujc Silgard:
Naley poinformowa lekarza, jeli osoba, ktra ma by zaszczepiona:
ma zaburzenia krwawienia (chorob, ktra sprawia, e krwawi bardziej, ni zazwyczaj), na przykad hemofili, ma osabiony ukad immunologiczny, na przykad z powodu defektu genetycznego lub zakaenia HIV. Podobnie jak w przypadku jakiejkolwiek szczepionki, Silgard moe nie w peni chroni 100% osb, ktre zostay zaszczepione.
Silgard nie bdzie chroni przed wszystkimi typami wirusa brodawczaka ludzkiego. Z tego wzgldu naley w dalszym cigu stosowa rodki ostronoci przeciw chorobom przenoszonymi drog pciow.
Silgard nie bdzie chroni przed innymi chorobami, ktre nie s wywoywane przez wirusa brodawczaka ludzkiego.
Szczepienie nie zastpuje rutynowych bada szyjki macicy. Naley nadal stosowa si do zalece lekarza, dotyczcych bada wymazu szyjki macicy/testw Pap, a take rodkw zapobiegawczych i ochronnych.

O jakich innych wanych informacjach dotyczcych szczepionki Silgard naley wiedzie?

Obecnie nie jest znany czas trwania ochrony. Trwaj dugoterminowe badania majce na celu okrelenie, czy konieczna jest dawka uzupeniajca.
Stosowanie szczepionki Silgard z innymi lekami:
Silgard mona podawa jednoczenie ze szczepionk przeciwko wirusowemu zapaleniu wtroby typu B w rne miejsca wstrzyknicia (inn cz ciaa np. inne rami lub nog), podczas tej samej wizyty.
Silgard moe nie dziaa optymalnie jeli:
stosowany jest z lekami zmniejszajcymi odporno.
W badaniach klinicznych, doustne lub inne rodki antykoncepcyjne (np. piguka) nie zmniejszay ochrony, jak daje Silgard.
Naley poinformowa lekarza lub farmaceut, jeli osoba, ktra ma otrzyma szczepionk, stosuje lub ostatnio stosowaa jakiekolwiek inne leki, w tym leki wydawane bez recepty.
Cia i karmienie piersi:
Naley poradzi si lekarza, jeli osoba, ktra ma by zaszczepiona, jest w ciy, stara si zaj w ci lub te zajdzie w ci w trakcie cyklu szczepie.
Silgard moe by podawany kobietom, ktre karmi piersi lub zamierzaj karmi piersi.
Prowadzenie pojazdw i obsuga maszyn:
Nie ma informacji, ktre sugerowayby, e Silgard wpywa na zdolno prowadzenia pojazdw i obsug maszyn.

JAK STOSOWA SILGARD

Silgard jest podawany przez lekarza w postaci wstrzyknicia. Osoba szczepiona otrzyma trzy dawki szczepionki.
Pierwsze wstrzyknicie: w wybranym dniu
Drugie wstrzyknicie: najlepiej 2 miesice po podaniu pierwszego wstrzyknicia
Trzecie wstrzyknicie: najlepiej 6 miesicy po podaniu pierwszego wstrzyknicia
Schemat dawkowania moe by bardziej elastyczny, naley skonsultowa si z lekarzem w celu uzyskania dalszych informacji.
Osoba, ktra ma by zaszczepiona powinna zakoczy cykl szczepie zoony z trzech dawek; w innym przypadku osoba, ktra ma by zaszczepiona moe nie uzyska penej ochrony.
Silgard podany zostanie w postaci wstrzyknicia przez skr do minia (najlepiej minia grnej czci ramienia lub uda).
Szczepionki nie naley miesza w tej samej strzykawce z innymi szczepionkami lub roztworami.
Pominicie zastosowania szczepionki Silgard:

W przypadku opuszczenia zaplanowanego wstrzyknicia, lekarz zadecyduje, kiedy poda pominit dawk.
Wane jest przestrzeganie zalece lekarza lub pielgniarki dotyczcych ponownych wizyt w celu otrzymania kolejnych dawek. W przypadku zapomnienia lub niemonoci zgoszenia si na szczepienie w wyznaczonym terminie, naley poprosi lekarza o rad.
W razie wtpliwoci zwizanych ze stosowaniem tego produktu naley zwrci si do lekarza lub farmaceuty.

MOLIWE DZIAANIA NIEPODANE

Jak wszystkie szczepionki i leki, Silgard moe powodowa dziaania niepodane, chocia nie u kadego one wystpi.
Po zastosowaniu szczepionki Silgard obserwowano nastpujce dziaania niepodane:
Bardzo czsto (wicej ni 1 na 10 pacjentw), dziaania niepodane wystpujce w miejscu wstrzyknicia obejmuj: bl, obrzk i zaczerwienienie. Obserwowano te wystpienie gorczki.
Czsto (wicej ni 1 na 100 pacjentw), dziaania niepodane wystpujce w miejscu wstrzyknicia obejmuj: krwawienie, wid.
Bardzo rzadko (mniej ni 1 na 10 000 pacjentw) zgaszano trudnoci w oddychaniu (skurcz oskrzeli).
Rzadko (mniej ni 1 na 1000 pacjentw), pokrzywka.
Jeli nasili si ktrykolwiek z objaww niepodanych lub wystpi jakiekolwiek objawy niepodane nie wymienione w ulotce, naley powiadomi lekarza lub farmaceut.

JAK PRZECHOWYWA SILGARD

Przechowywa w miejscu niedostpnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie stosowa szczepionki po upywie terminu wanoci zamieszczonego na etykiecie strzykawki i na zewntrznym kartoniku [po Termin wanoci (EXP)]. Termin wanoci oznacza ostatni dzie danego miesica.
Przechowywa w lodwce (2C - 8C). Nie zamraa. Przechowywa strzykawk w zewntrznym kartoniku w celu ochrony przed wiatem.
Lekw nie naley wyrzuca do kanalizacji lub domowych pojemnikw na odpadki. Takie postpowanie pomoe chroni rodowisko.
6. Inne informacje
W przypadku dalszych pyta dotyczcych szczepionki Silgard, po przeczytaniu tej ulotki, naley skonsultowa si z lekarzem lub farmaceut.

Co zawiera Silgard?

Substancjami czynnymi s: nie posiadajce zdolnoci zakaania, wysoko oczyszczone biako* dla kadego z typw (6, 11, 16 i 18) wirusa brodawczaka ludzkiego.
1 dawka (0,5 ml) zawiera okoo:
Biako L12,3 wirusa brodawczaka ludzkiego1 typu 6 20 mikrogramw
Biako L12,3 wirusa brodawczaka ludzkiego1 typu 11 40 mikrogramw
Biako L12,3 wirusa brodawczaka ludzkiego1 typu 16 40 mikrogramw
Biako L12,3 wirusa brodawczaka ludzkiego1 typu 18 20 mikrogramw.
1wirus brodawczaka ludzkiego (ang. Human Papillomavirus) = HPV.
2biako L1 w postaci wirusopodobnych czsteczek wytwarzanych w komrkach drody (Saccharomyces cerevisiae CANADE 3C 5 (Szczep 1895)) w technologii rekombinowanego DNA.
3adsorbowane na adiuwancie amorficznego siarczanu wodorofosforanu glinu (225 mikrogramw Al).
Inne skadniki szczepionki w postaci zawiesiny to:
Sodu chlorek, L-histydyna, polisorbat 80, sodu boran oraz woda do wstrzykiwa.
Jak wyglda Silgard i co zawiera opakowanie
1 dawka szczepionki Silgard zawiera 0,5 ml zawiesiny do wstrzykiwa.
Przed wstrzniciem Silgard moe wyglda jako klarowny pyn z biaym osadem. Po dokadnym wstrzniciu, jest on biaym, mtnym pynem.
Silgard jest dostpny w opakowaniach po 1, 10 lub 20 ampuko-strzykawek z lub bez urzdzenia zabezpieczajcego ig.
Nie wszystkie opakowania znajduj si w obrocie.
Podmiot odpowiedzialny: Merck Sharp & Dohme Ltd, Hertford Road, Hoddesdon, Hertfordshire EN11 9BU, Wielka Brytania
Wytwrca: Merck Sharp and Dohme, B.V., Waarderweg, 39, 2031 BN Haarlem, Holandia
W celu uzyskania bardziej szczegowych informacji naley zwrci si do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

MSD