Portal Medycyna Grabieniec, ��d�, Grabieniec 13
Twoja wyszukiwarka

Jeste� 11075116
odwiedzaj�cym

niedziela 29 listopada 2015

PROFILAKTYKA ZDROWIA > doroli > Co mwi podstawowe badania

Badanie WR czyli odczyn Wassermanna

Badanie WR albo inaczej odczyn WR lub odczyn Wassermanna jest to badanie serologiczne kiy.

TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA
Wspln cech wszystkich bada serologicznych kiy jest wykrywanie w surowicy krwi badanego pacjenta obecnoci przeciwcia wiadczcych o zakaeniu krtkiem bladym. Odczyny serologiczne w zalenoci od swoistoci dzieli si na klasyczne i krtkowe. Odczyny klasyczne - w metodach tych nie uywa si krtkw bladych jako antygenw do prowokowania okrelonej reakcji serologicznej. Do odczynw tych s zaliczane: dawniej wykonywane odczyny Wassermanna lub Kolmera oraz wspczenie odczyny VDRL lub USR. Dla przykadu, odczyn USR polega na tym, e specjalnie przygotowany antygen kardiolipidowy w zetkniciu z surowic zawierajc przeciwciaa (chorego na ki) strca si w postaci widocznych kaczkw. Odczyny tej grupy s mao swoiste. Mog by dodatnie np. w zapaleniu puc, ciy, ostrym toczniu rumieniowatym. Dlatego dla rozpoznania kiy, zwaszcza w przypadkach wtpliwych, wykonuje si bardziej swoiste testy - odczyny krtkowe.
Odczyny krtkowe - w metodach tych uywa si krtkw bladych jako antygenw do wywoania okrelonej reakcji serologicznej ze swoistymi przeciwciaami. Do tej grupy metod
s zaliczane: odczyn FTA i jego odmiany: FTA ABS, IgM FTA ABS, 19S IgM FTA ABS, metoda hemaglutynacyjna TPHA, SPHA, metoda Captia syphylis oraz metoda unieruchomienia krtkw bladych TPI (odczyn Nelsona). Czsto stosowanym z tej grupy odczynem jest odczyn FTA, ktry polega na tym, e uyte krtki wi si z przeciwciaami surowicy chorego na ki tworzc kompleksy, a nastpnie kolejne dodane przeciwciaa znakowane fluorescein wi si z tymi kompleksami powodujc wiecenie.

CZEMU SUY BADANIE?
Badanie suy do wykrywania w surowicy krwi obecnoci przeciwcia wiadczcych o zakaeniu lub przebytej infekcji kiowej. W powszechnych badaniach profilaktycznych kiy stosuje si gwnie odczyn USR, rzadziej odczyny FTA lub VDRL. Do diagnostyki kiy wystarcza na og odczyn VDRL, FTA ABS i TPHA, wyjtkowo stosuje si inne odczyny: TPI, IgM FTA ABS, czy Captia syphylis. Do kontroli po leczeniu choroby uywa si FTA, VDRL i (rzadziej) TPHA.

WSKAZANIA DO WYKONANIA BADANIA
Badania profilaktyczne w kierunku kiy.
Rozpoznanie kiy.
Kontrolowanie procesu leczenia kiy.
Badanie moe by wykonane bez zlecenia lekarza

SPOSB PRZYGOTOWANIA DO BADANIA
Nie ma specjalnych zalece. Nie ma bezwzgldnej koniecznoci wykonywania wczeniej innych bada.

INFORMACJE, KTRE NALEY ZGOSI WYKONUJCEMU BADANIE
Przed badaniem naley poda:
- Dane personalne badanego (nazwisko i imi, imiona rodzicw, data urodzenia, miejsce zamieszkania).
- ewentulanie kontakt seksualny z osob podejrzan o zakaenie.
- Skonno do krwawie (skaza krwotoczna).

JAK NALEY ZACHOWYWA SI PO BADANIU?
Nie ma specjalnych zalece.

MOLIWE POWIKANIA PO BADANIU
Niewielkie krwawienie lub krwiak w miejscu wkucia igy.