Prawa pacjenta

KARTA PRAW I OBOWIĄZKÓW PACJENTA 

Medycyna Grabieniec Sp. z o.o. zapewnia pacjentom opiekę z poszanowaniem ich praw. Personel na życzenie pacjenta udziela mu właściwych wyjaśnień dotyczących przysługujących mu praw. 

Prawa te są ponadto spisane i łatwo dostępne dla pacjentów na tablicy informacyjnej w poradni oraz na stronie internetowej www.grabieniec.pl. 

 A. PRAWO DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 

1. Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej. 
2. Pacjent ma prawo, w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń zdrowotnych, do przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych, procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń. 
3. Pacjent ma prawo żądać, aby udzielający mu świadczeń zdrowotnych: 
• lekarz zasięgnął opinii innego lekarza lub zwołał konsylium lekarskie; 
• pielęgniarka zasięgnęła opinii innej pielęgniarki. Żądanie to należy odnotować w dokumentacji medycznej. 
4. Lekarz może odmówić zwołania konsylium lekarskiego lub zasięgnięcia opinii innego lekarza, jeżeli uzna, że żądanie to jest bezzasadne; fakt ten musi odnotować w dokumentacji medycznej. 
5. Pielęgniarka może odmówić pacjentowi prawa do zasięgnięcia opinii innej pielęgniarki, jeśli uzna to za bezzasadne; fakt ten musi odnotować w dokumentacji medycznej. 
6. Pacjent ma prawo ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia do natychmiastowego udzielenia mu świadczeń zdrowotnych. 
7. W przypadku porodu pacjentka ma prawo do uzyskania świadczeń zdrowotnych związanych z porodem. 
8. Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością, w odpowiednich warunkach, odpowiadających wymaganiom fachowym i sanitarnym. Przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych osoby wykonujące zawód medyczny kierują się zasadami etyki zawodowej. 
9. Lekarz może nie podjąć leczenia lub odstąpić od leczenia pacjenta, pod warunkiem, że zwłoka w udzieleniu świadczeń nie spowoduje niebezpieczeństwa utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia lub nie zachodzą inne przypadki niecierpiące zwłoki. W przypadku odstąpienia od leczenia, lekarz ma obowiązek dostatecznie wcześnie uprzedzić o tym pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego bądź opiekuna faktycznego i wskazać realne możliwości uzyskania tego świadczenia u innego lekarza lub w podmiocie leczniczym. Jeżeli lekarz wykonuje swój zawód na podstawie stosunku pracy lub w ramach służby, może nie podjąć lub odstąpić od leczenia, jeżeli istnieją poważne ku temu powody, jednak musi na to uzyskać zgodę swojego przełożonego. W przypadku odstąpienia od leczenia lekarz ma obowiązek uzasadnić i odnotować ten fakt w dokumentacji medycznej. 

B. PRAWO DO INFORMACJI 

1. Każdy pacjent ma prawo do uzyskania pełnej i zrozumiałej informacji o swoim stanie zdrowia. 
2. Osoby wykonujące zawód medyczny, w zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych i zgodnie z posiadanymi uprawnieniami, mają obowiązek udzielać pacjentom, w tym małoletnim, którzy ukończyli 16 lat, lub ich przedstawicielom ustawowym, przystępnej informacji o stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu. 
 3. Jeżeli pacjent nie ukończył 16 lat lub jest nieprzytomny bądź niezdolny do zrozumienia znaczenia informacji, lekarz udziela informacji osobie bliskiej w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. 
4. Poinformowanie pacjenta małoletniego, który ukończył 16 lat, nie zwalnia z obowiązku równoczesnego udzielania informacji jego przedstawicielowi ustawowemu. 
5. Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy mają prawo wyrażenia zgody na udzielenie informacji wymienionych w pkt. 2 powyżej innym osobom. 
6. Pacjent ma prawo nie być informowany o stanie swojego zdrowia o ile przedstawi wyraźne oświadczenie, że informacji takiej sobie nie życzy (adnotację należy umieścić w historii choroby), jednak zachowuje prawo do wskazania innych osób, którym informacja taka ma być przekazywana (adnotacja w historii choroby). 
7. Po uzyskaniu informacji, o której mowa w pkt. 2 powyżej, pacjent ma prawo przedstawić osobie wykonującej zawód medyczny swoje zdanie w tym zakresie. 
8. Pielęgniarka i położona zobowiązane są udzielić pacjentom, w tym małoletnim, którzy ukończyli 16 lat, lub ich przedstawicielom ustawowym, przystępnej informacji o pielęgnacji i zabiegach pielęgniarskich pacjenta oraz o prawach pacjenta. 
 9. Informacji na temat stanu zdrowia udziela się pacjentom na bieżąco, w oparciu o ocenę aktualnego stanu zdrowia i posiadane badania. 
10. Informacja dotycząca stanu zdrowia pacjenta powinna mu być przekazywana na każdym etapie leczenia w warunkach ambulatoryjnych w sposób dla niego zrozumiały, przy jak najmniejszym udziale niezrozumiałej terminologii medycznej. 
11. Pacjent małoletni, który nie ukończył 16 lat, ma prawo uzyskania od osoby wykonującej zawód medyczny informacji, o których mowa w pkt. 2 powyżej, w zakresie i formie potrzebnej do prawidłowego przebiegu procesu diagnostycznego lub terapeutycznego. 
12. Pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub opiekun faktyczny mają prawo do dostatecznie wczesnej informacji o zamiarze odstąpienia przez lekarza od leczenia pacjenta oraz wskazania przez tego lekarza możliwości uzyskania świadczenia zdrowotnego u innego lekarza lub podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych. 
13. W sytuacjach wyjątkowych, jeżeli rokowanie jest niepomyślne dla pacjenta, lekarz może ograniczyć informację o stanie zdrowia i o rokowaniu, jeżeli według oceny lekarza przemawia za tym dobro pacjenta. W takich przypadkach lekarz informuje przedstawiciela ustawowego pacjenta lub osobę upoważnioną przez pacjenta. Na żądanie pacjenta lekarz ma jednak obowiązek udzielić pacjentowi pełnej informacji w zakresie, o którym mowa w pkt. 2 powyżej. 

C. PRAWO DO ZGŁASZANIA DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH PRODUKTÓW LECZNICZYCH 

Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy, lub opiekun faktyczny ma prawo zgłaszania osobom wykonującym zawód medyczny, Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub podmiotowi odpowiedzialnemu za wprowadzenie produktu leczniczego do obrotu działania niepożądanego produktu leczniczego zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r.– Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 830, z późn. zm.) 

D. PRAWO DO TAJEMNICY INFORMACJI 

1. Pacjent ma prawo do zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny, w tym udzielające świadczeń zdrowotnych, informacji z nim związanych, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu medycznego. W celu realizacji ww. prawa, osoby wykonujące zawód medyczny są obowiązane zachować w tajemnicy informacje związane z pacjentem, w szczególności informacje o stanie zdrowia pacjenta. 
2. Osoby wykonujące zawód medyczny mogą odstąpić od zachowania tajemnicy w przypadku, gdy: a) tak stanowią przepisy odrębnych ustaw; b) zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób; c) pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy; d) zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o pacjencie, związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, innym osobom wykonującym zawód medyczny, uczestniczącym w udzielaniu tych świadczeń. e) toczy się postępowanie przed wojewódzką komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych. 
3. W przypadkach opisanych w pkt. 2 lit. a-d, ujawnienie tajemnicy może nastąpić wyłącznie w niezbędnym zakresie. W sytuacji, o której mowa w ust. 2 lit. c, zakres ujawnienia tajemnicy może określić pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy. 
4. Osoby wykonujące zawód medyczny, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w pkt. 2 lit. a-d, są związane tajemnicą również po śmierci pacjenta, chyba że zgodę na ujawnienie tajemnicy wyrazi osoba bliska. Osoba bliska wyrażająca zgodę na ujawnienie tajemnicy może określić zakres jej ujawnienia 
5. Zwolnienia z tajemnicy, o którym mowa w pkt. 4, nie stosuje się, jeśli ujawnieniu tajemnicy sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia, z zastrzeżeniem pkt. 7 i 8 poniżej. Sprzeciw dołącza się do dokumentacji medycznej pacjenta. 
 6. Przed wyrażeniem sprzeciwu, o którym mowa w pkt. 5, pacjent ma prawo do uzyskania informacji o skutkach złożenia sprzeciwu. 
 7. W przypadku sporu między osobami bliskimi o ujawnienie tajemnicy lub o zakres jej ujawnienia, zgodę na ujawnienie tajemnicy wyraża sąd, o którym mowa w art. 628 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz1805, z późn. zm.), w postępowaniu nieprocesowym na wniosek osoby bliskiej lub osoby wykonującej zawód medyczny. Osoba wykonująca zawód medyczny może wystąpić z wnioskiem do sądu także w przypadku uzasadnionych wątpliwości, czy osoba występująca o ujawnienie tajemnicy lub sprzeciwiająca się jej ujawnieniu jest osobą bliską. Sąd, wyrażając zgodę na ujawnienie tajemnicy, może określić zakres jej ujawnienia. 
8. W przypadku gdy pacjent za życia sprzeciwił się ujawnieniu tajemnicy, o której mowa w pkt. 5, sąd, o którym mowa w art. 628 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, w postępowaniu nieprocesowym na wniosek osoby bliskiej, może wyrazić zgodę na ujawnienie tajemnicy i określić zakres jej ujawnienia, jeżeli jest to niezbędne: 
1) w celu dochodzenia odszkodowania lub zadośćuczynienia, z tytułu śmierci pacjenta; 
2) dla ochrony życia lub zdrowia osoby bliskiej. 

E. PRAWO DO WYRAŻENIA ZGODY NA UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 

1. Lekarz może przeprowadzić badanie lub udzielić innych świadczeń zdrowotnych po wyrażeniu zgody przez pacjenta. 
2. Pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody, po uzyskaniu informa¬cji o swoim stanie zdrowia, o której mowa w części B pkt 2. 
3. Jeżeli pacjent jest małoletni lub niezdolny do świadomego wyrażenia zgody, wymagana jest zgoda jego przedstawiciela ustawowego, a gdy pacjent nie ma przedstawiciela ustawowego lub porozumienie się z nim jest niemożliwe - zezwolenie sądu opiekuńczego. 
4. Jeżeli zachodzi potrzeba przeprowadzenia badania osoby, o której mowa w pkt. 3, zgodę na przeprowadzenie badania może wyrazić także opiekun faktyczny. 
5. Jeżeli pacjent, o którym mowa w pkt. 3, nie ma przedstawiciela ustawowego ani opiekuna faktycznego albo porozumienie się z tymi osobami jest niemożliwe, lekarz po przeprowadzeniu badania może przystąpić do udzielania dalszych świadczeń zdrowotnych dopiero po uzyskaniu zgody sądu opiekuńczego. 
6. W przypadku osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej zgodę wyraża przedstawiciel ustawowy tej osoby. Jeżeli osoba taka jest w stanie z rozeznaniem wypowiedzieć opinię w sprawie badania, konieczne jest ponadto uzyskanie zgody tej osoby. 
7. Jeżeli pacjent ukończył 16 lat, wymagana jest także jego zgoda. 
8. Jeżeli jednak małoletni, który ukończył 16 lat, osoba ubezwłasnowolniona albo pacjent chory psychicznie lub upośledzony umysłowo, lecz dysponujący dostatecznym rozeznaniem, sprzeciwia się czynnościom medycznym, poza zgodą jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego albo w przypadku niewyrażenia przez nich zgody wymagane jest zezwolenie sądu opiekuńczego. 
9. Zgoda oraz sprzeciw na udzielanie świadczeń zdrowotnych mogą być wyrażone ustnie albo przez takie zachowanie się osób, które w sposób niebudzący wątpliwości wskazuje na wolę poddania się czynnościom proponowanym przez osobę wykonującą zawód medyczny albo brak takiej woli. 
10. W przypadku zastosowania metody leczenia lub diagnostyki stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta, zgoda lub sprzeciw na ich wykonanie pacjent muszą być wyrażone w formie pisemnej i musi być poprzedzona przekazaniem pełnej informacji o stanie zdrowia i ewentualnych komplikacjach związanych z planowanym badaniem/zabiegiem. W przypadku wyrażenia zgody na zastosowanie metody leczenia lub diagnostyki stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta lub przy użyciu podpisu osobistego, wymagana jest forma dokumentowa. Przed wyrażeniem zgody Pacjent ma prawo do uzyskania informacji o swoim stanie zdrowia, o której mowa w części B pkt 2. 
11. Badanie lub udzielenie pacjentowi innego świadczenia zdrowotnego bez jego zgody jest dopuszczalne, jeżeli wymaga on niezwłocznej pomocy lekarskiej, a ze względu na stan zdrowia lub wiek nie może wyrazić zgody i nie ma możliwości porozumienia się z jego przedstawicielem ustawowym lub opiekunem faktycznym. Decyzję o podjęciu czynności medycznych w okolicznościach, o których mowa powyżej, lekarz powinien w miarę możliwości skonsultować z innym lekarzem. Fakt udzielenia pacjentowi świadczenia zdrowotnego bez zgody oraz fakt konsultacji z innym lekarzem (bądź brak możliwość konsultacji) lekarz odnotowuje w dokumentacji medycznej pacjenta. 
12. Jeżeli przedstawiciel ustawowy pacjenta małoletniego, ubezwłasnowolnionego bądź niezdolnego do świadomego wyrażenia zgody nie zgadza się na zastosowanie metody leczenia lub diagnostyki stwarzającej podwyższone ryzyko dla pacjenta, a niezbędnych dla usunięcia niebezpieczeństwa utraty przez pacjenta życia lub ciężkiego uszkodzenia ciała bądź ciężkiego rozstroju zdrowia, lekarz może wykonać takie czynności po uzyskaniu zgody sądu opiekuńczego. 

F. PRAWO DO POSZANOWANIA INTYMNOŚCI I GODNOŚCI PACJENTA 

1. Pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych. 
2. Prawo do poszanowania godności obejmuje także prawo do umierania w spokoju i godności. 
3. Pacjent ma prawo do leczenia bólu. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych jest obowiązany podejmować działania polegające a określeniu stopnia natężenia bólu, leczenia bólu oraz monitorowaniu skuteczności tego leczenia. 
4. Na życzenie pacjenta przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych może być obecna osoba bliska. 
5. Osoba wykonująca zawód medyczny udzielająca świadczeń zdrowotnych może odmówić obecności osoby bliskiej przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w przypadku prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjenta. Odmowę odnotowuje się w dokumentacji medycznej. 
6. Osoba wykonująca zawód medyczny ma obowiązek postępować w sposób zapewniający poszanowanie intymności i godności pacjenta. 
7. Osoby wykonujące zawód medyczny, inne niż udzielające świadczeń zdrowotnych, uczestniczą przy udzielaniu tych świadczeń tylko wtedy, gdy jest to niezbędne ze względu na rodzaj świadczenia lub wykonywanie czynności kontrolnych na podstawie przepisów o działalności leczniczej. 
8. Uczestnictwo, a także obecność innych osób wymaga zgody pacjenta, a w przypadku pacjenta małoletniego, całkowicie ubezwłasnowolnionego lub niezdolnego do świadomego wyrażenia zgody, jego przedstawiciela ustawowego i osoby wykonującej zawód medyczny, udzielającej świadczenia zdrowotnego. Do osób tych stosuje się postanowienia części B pkt 1 i 2. 

G. PRAWO PACJENTA DO DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ 

1. Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. 
2. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych ma obowiązek prowadzić, przechowywać i udostępnić dokumentację na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa, a także zapewnić ochronę danych zawartych w tej dokumentacji. 
3. W celu realizacji prawa, o którym mowa w pkt. 1, podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych jest obowiązany prowadzić, przechowywać i udostępniać dokumentację medyczną w sposób określony w niniejszym rozdziale oraz w ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, a także zapewnić ochronę danych zawartych w tej dokumentacji. 
4. Do przetwarzania danych zawartych w dokumentacji medycznej, w celu ochrony zdrowia, udzielania oraz zarządzania udzielaniem świadczeń zdrowotnych, utrzymania systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna, i zapewnienia bezpieczeństwa tego systemu, są uprawnione: 1) osoby wykonujące zawód medyczny; 2) inne osoby wykonujące czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, a także czynności związane z utrzymaniem systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna, i zapewnieniem bezpieczeństwa tego systemu, na podstawie upoważnienia administratora danych. 
5. Osoby, o których mowa w pkt 4 ppkt 2, są obowiązane do zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem uzyskanych w związku z wykonywaniem zadań. Osoby te są związane tajemnicą także po śmierci pacjenta. 
6. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. 
7. Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym. Dokumentacja medyczna jest udostępniana także osobie bliskiej, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia, z zastrzeżeniem pkt 8 i 9 poniżej. 
8. W przypadku sporu między osobami bliskimi o udostępnienie dokumentacji medycznej, zgodę na udostępnienie wyraża sąd, o którym mowa w art. 628 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, w postępowaniu nieprocesowym na wniosek osoby bliskiej lub osoby wykonującej zawód medyczny. Osoba wykonująca zawód medyczny może wystąpić z wnioskiem do sądu także w przypadku uzasadnionych wątpliwości, czy osoba występująca o udostępnienie dokumentacji lub sprzeciwiająca się jej udostępnieniu jest osobą bliską. 
9. W przypadku gdy pacjent za życia sprzeciwił się udostępnieniu dokumentacji medycznej, o którym mowa w pkt. 4, sąd, o którym mowa w art. 628 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, w postępowaniu nieprocesowym na wniosek osoby bliskiej, może wyrazić zgodę na udostępnienie dokumentacji medycznej i określić zakres jej udostępnienia, jeżeli jest to niezbędne w celu dochodzenia odszkodowania lub zadośćuczynienia, z tytułu śmierci pacjenta lub dla ochrony życia lub zdrowia osoby bliskiej. 
10. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną również podmiotom upoważnionym z mocy odrębnych przepisów, w szczególności podmiotom, o których mowa w treści art. 26 ust. 3-4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U. 2022, poz. 1876, z późn.zm.). 
11. Dokumentacja medyczna prowadzona w formie papierowej lub elektronicznej udostępniania jest w następujących formach: 
1) do wglądu, w tym do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, w obecności pracownika, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć; 
2) przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku; 
3) przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku, gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta; 
4) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej; 
5) na informatycznym nośniku danych. 
12. Zdjęcia rentgenowskie wykonane na kliszy, przechowywane przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, są udostępniane za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu. 
13. Dokumentacja medyczna prowadzona w postaci papierowej może być udostępniona przez sporządzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu) i przekazanie w sposób określony w pkt. 11 ppkt 4 i 5, na żądanie pacjenta lub innych uprawnionych organów lub podmiotów. 
14. Za udostępnienie dokumentacji medycznej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych pobiera opłatę w wysokości każdorazowo określonej w cenniku, ustalonej na podstawie obowiązujących przepisów. Informacje o cenach zawarte są …………………………………………., a ponadto cennik stanowi załącznik do Regulaminu udostępniania dokumentacji medycznej wytworzonej w „Medycyna Grabieniec” Sp. z o.o. 
15. Opłaty, o której mowa w pkt. 14, nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej: 
1) pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie i w sposób, o którym mowa w pkt. 11 ppkt 2 i 5 oraz pkt. 13; 
2) w związku z postępowaniem, o którym mowa w art. 17d ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, prowadzonym przez Rzecznika Praw Pacjenta; 
3) w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1. 
16. Opłaty, o której mowa w pkt. 14, nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Agencji Badań Medycznych. 
17. Szczegółowe zasady udostępniania dokumentacji medycznej prowadzonej w Szpitalu zawarte są w treści Regulaminu, o którym mowa w pkt. 14 powyżej. 

H. PRAWO DO ZGŁOSZENIA SPRZECIWU WOBEC OPINII LUB ORZECZENIA LEKARZA 

1. Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy mogą wnieść sprzeciw wobec opinii albo orzeczenia lekarza, jeżeli opinia albo orzeczenie ma wpływ na prawa lub obowiązki pacjenta, wynikające z przepisów prawa. 
2. Pacjent wnosi sprzeciw do Komisji Lekarskiej działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta, za pośrednictwem Rzecznika Praw Pacjenta, w terminie 30 dni od dnia wydania opinii albo orzeczenia przez lekarza o stanie zdrowia pacjenta. Sprzeciw wymaga uzasadnienia, w tym wskazania przepisu prawa, z którego wynikają prawa lub obowiązki, o których mowa w pkt. 1 powyżej. 
3. W przypadku niespełnienia wymagań wskazanych w pkt. 2 powyżej sprzeciw jest zwracany osobie, która go wniosła. 
4. Komisja Lekarska na podstawie dokumentacji medycznej oraz w miarę potrzeby, po przepro¬wadzeniu badania pacjenta, wydaje orzeczenie niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia wniesienia sprzeciwu. 
5. Od rozstrzygnięcia Komisji Lekarskiej nie przysługuje odwołanie. 

I. PRAWO DO SKARGI 

Pacjent lub osoba reprezentująca jego prawa, jeżeli uzna, że prawa pacjenta zostały naruszone może: 
1. Zwrócić się ze skarga ustną lub pisemną do dyrektora Centra Medyczne Medycyna Grabieniec Medycyna Grabieniec Sp. z o.o. albo złożyć ją osobie upoważnionej przez dyrektora lub wpisać do Książki Skarg i Wniosków. Bez zbędnej zwłoki powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane dyrektorowi bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, które posiada Medycyna Grabieniec Sp. z o.o. Nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania powinny być załatwiane sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego. Nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania powinny być załatwiane sprawy szczególnie skomplikowane. W przypadku, gdy postępowanie nie zostanie zakończone w ww. terminach - przed jego upływem – skarżący zostaje pisemnie poinformowany o przyczynach jego niedotrzymania i nowym terminie zakończenia. Powyższe postanowienia nie dotyczą sytuacji, gdy inny termin załatwienia sprawy wynika z powszechnie obowiązujących przepisach prawa. 
2. W razie niezadowalającego załatwienia sprawy, zwrócić się o jej rozpatrzenie do organu, który utworzył i prowadzi zakład, tj. do Zarządu Medycyna Grabieniec Sp. z o.o., ul. Grabieniec 13, 91-140 Łódź. 
3. Jeżeli naruszenie prawa związane było z udzieleniem świadczenia przez osobę wykonującą zawód medyczny, zwrócić się do Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi (ul. Czerwona 3, 93-005 Łódź), Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzi (ul. Emilii Plater 34, 91-762 Łódź), bądź Łódzkiego Oddziału Terenowego Biura Krajowej Izby Fizjoterapeutów (ul. Gdańska 121, pokój 2, 90-519 Łódź). 
4. Jeżeli naruszenie prawa dotyczyło zasad udzielania świadczeń związanych z realizacją umów z Narodowym Funduszem Zdrowia, zwrócić się do Łódzkiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi (ul. Kopcińskiego 58, 90-032 Łódź). 
5. Zwrócić się do Rzecznika Praw Pacjenta: 
Biuro Rzecznika Praw Pacjenta 
ul. Młynarska 46 
01-171 Warszawa 
fax 22 506-50-64 
e-mail: kancelaria@rpp.gov.pl; ogólnopolska bezpłatna infolinia 800-190-590 jest czynna w dni robocze w godz. 8:00–18:00; 22 688-05-00 (numer stacjonarny dla połączeń z zagranicy oraz dla osób, które mają zablokowane połączenia z numerów o początku 800; koszt połączenia według taryfy operatora); 
adres strony internetowej: www.bpp.gov.pl 
6. Skierować sprawę do sądu powszechnego, jeżeli w wyniku działania lub zaniechania zakładu opieki zdrowotnej lub osoby wykonującej zawód medyczny naruszono dobro osobiste pacjenta lub wyrządzono szkodę majątkową w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. 
 
OBOWIĄZKI PACJENTA 

1) Pacjent ma obowiązek przestrzegać ustalonego dla podmiotu Regulaminu organizacyjnego, zwłaszcza części poświęconej obowiązkom Pacjenta, 
2) Pacjent ma obowiązek stosować się do zaleceń uprawnionego personelu medycznego (lekarza, pielęgniarki, fizjoterapeuty) i pracowników rejestracji (recepcji), 
3) Pacjent ma obowiązek poszanowania własności Przychodni oraz utrzymania czystości i porządku w miejscu swojego przebywania na terenie Przychodni, 
4) Podczas rejestracji osobistej Pacjent ubiegający się o udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej jest zobowiązany potwierdzić swoją tożsamość poprzez okazanie dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy albo legitymacji szkolnej; legitymacja szkolna może być okazana jedynie przez osobę, która nie ukończyła 18. roku życia, 
5) Podczas rejestracji telefonicznej Pacjent zobowiązany jest podać swoje imię i nazwisko, nr PESEL, telefon kontaktowy oraz dane do zarejestrowania, 
6) Rejestracji może dokonać osoba trzecia po podaniu imienia i nazwiska, nr PESEL, telefonu kontaktowego osoby rejestrowanej oraz danych do zarejestrowania skierowania, 
7) Pacjent zobowiązany jest odwołać wizytę osobiście lub telefonicznie, 
8) Przed udaniem się na wizytę w ramach świadczeń finansowanych ze środków publicznych, Pacjent jest zobowiązany potwierdzić w rejestracji posiadanie uprawnień w systemie eWUŚ. W przypadku braku potwierdzenia ubezpieczenia Pacjenta w eWUŚ, Pacjent zobowiązany jest do złożenia każdorazowo oświadczenia o posiadaniu uprawnień do świadczeń zdrowotnych, 
9) Do gabinetu lekarskiego Pacjent może wejść z jedną osobą towarzyszącą, na swoje wyraźne życzenie, 
10) Pacjent zobowiązany jest do kulturalnego, cichego i uprzejmego zachowania się w Przychodni ze względu na poszanowanie praw innych Pacjentów, 
11) Jakiekolwiek przejawy agresji słownej lub fizycznej w stosunku do personelu Przychodni spowodują wszczęcie działań wynikających z obowiązujących przepisów prawa, 
12) Pacjent będący pod wpływem alkoholu i/lub innych środków odurzających nie zostanie przyjęty. Ponadto może zostać wyproszony z Przychodni. Powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy Pacjent wymaga natychmiastowej pomocy medycznej, 
13) Rodzice i opiekunowie odpowiadają prawnie i materialnie za swoje dzieci, 
14) Na terenie Przychodni dzieci nie mogą zostać pozostawione bez opieki, 
15) Przychodnia jest objęta monitoringiem. Z tego względu każdy Pacjent ma obowiązek poinformować pracowników rejestracji o każdym postrzeganym przez siebie zagrożeniu. 

Podstawa prawna: 
1) Ustawa z dn. 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1876, z późn. zm.); 
2) Ustawa z dnia 5.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1731, z późn.zm.); 
3) Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej ( t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2702, z późn. zm.).