Regulamin i Polityka Prywatności strony internetowej „Medycyna Grabieniec” Sp. z o.o. Centra Medyczne Medycyna Grabieniec (CMMG) 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Właściciel niniejszej strony internetowej przywiązuje najwyższą wagę do ochrony danych osobowych oraz przestrzegania przepisów prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej. Dokłada on wszelkich starań, aby użytkownicy niniejszej strony internetowej czuli się bezpieczni powierzając swoje dane w trakcie korzystania ze strony internetowej.

2. Użytkownikiem niniejszej strony jest każdy podmiot z niej korzystający: osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna bez względu na osobowość prawną.

3. Zawarta w regulaminie polityka prywatności ma na celu wyjaśnienie użytkownikowi zasad i zakresu przetwarzania danych osobowych, przysługujących mu praw, a także obowiązków CMMG względem użytkownika niniejszej strony internetowej oraz informuje o używaniu plików cookies.

§ 2 ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ

Niniejsze zasady i warunki korzystania ze strony internetowej mają zastosowanie wobec wszystkich użytkowników, którzy chcą uzyskać dostęp do strony internetowej CMMG. Przed rozpoczęciem korzystania ze strony internetowej użytkownicy powinni zapoznać się uważnie z poniższymi zasadami i warunkami. Korzystając z niniejszej strony użytkownik automatycznie akceptuje niniejszy regulamin. Jeżeli użytkownik nie akceptuje niniejszych zasad i warunków, nie może korzystać ze strony CMMG i powinien ją natychmiast opuścić.

1. Otwierając stronę CMMG użytkownik zgadza się nie publikować, nie przenosić do tej strony internetowej ani nie umieszczać w jakiejkolwiek wiadomości, żadnych materiałów czy treści, które są obsceniczne, wprowadzające w błąd, nieodpowiednie, obraźliwe, nielegalne, naruszające prawa osób trzecich, naruszające prawa własności intelektualnej lub mogące uszkodzić dane, oprogramowanie lub działanie systemu komputerowego CMMG lub systemu innych użytkowników strony. Użytkownik wyraża zgodę na pokrycie wszelkich zobowiązań, strat, wydatków lub innych kosztów poniesionych w wyniku naruszenia warunków wynikających z niniejszego regulaminu, w tym między innymi do pokrycia wszelkich zobowiązań wynikających z roszczeń osób trzecich wobec CMMG, związanych z nieuprawnionym działaniem użytkownika strony internetowej.

2. Wyrażając zgodę na korzystanie z niniejszej strony internetowej, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że własność wszelkich praw intelektualnych (w tym praw autorskich) do treści umieszczonych na stronie przysługuje CMMG. W związku z powyższym poszczególne części strony internetowej (także źródłowy kod HTML) nie mogą być wykorzystywane, udostępniane, kopiowane, powielane w całości lub części w inny sposób niż w celu korzystania ze strony, co oznacza, że można wyświetlać ją na ekranie komputera lub wydrukować wyłącznie w celu zapoznania się z jej zawartością.

3. CMMG bez uprzedniej pisemnej udzielonej zgody nie zezwala na łączenie niniejszej strony z żadną inną witryną. W przypadku połączenia (odesłania) do niniejszej strony z innych stron internetowych, CMMG nie udziela żadnych gwarancji, oświadczeń, zobowiązań oraz nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z zawartością innych stron internetowych, które mogą odnosić się do strony CMMG lub zawierać odesłania poprzez hiperłącza.

4. CMMG informuje, że w zakresie dozwolonym przez prawo i poza wyraźnie określonymi w niniejszych regulaminie zasadami, nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za tę stronę internetową oraz korzystanie z niej.

5. Korzystanie z niniejszej strony internetowej podlega prawu polskiemu i wyłącznej jurysdykcji sądów Rzeczpospolitej Polskiej.

6. Jeżeli użytkownik ma wątpliwości dotyczące danych osobowych, prosimy o przesłanie do nas wiadomości e-mail ze szczegółowymi informacjami o problemie, w pierwszej kolejności na jeden z adresów e-mail podanych w § 3.

§ 3 OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić jak najwyższy poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych oraz ich zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych.

2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Medycyna Grabieniec Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Grabieniec 13, 91-140 Łódź, adres e-mail: daneosobowe@grabieniec.pl (dalej jako „ADO”).

3. Administrator powołał inspektora danych, z którym można skontaktować się poprzez pocztę elektroniczna na adres e-mail inspektor@grabieniec.pl lub pod numerem telefonu +48 885 726 426.

4. Dane osobowe przetwarzane będą̨ na podstawie zgody użytkownika oraz obowiązujących przepisów prawa w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 2018 poz. 1000 ze zm.

5. Użytkownik niniejszej strony może w każdej chwili zażądać od Administratora: a. informacji o zakresie przetwarzania danych osobowych, b. poprawienia lub sprostowania swoich danych osobowych,

6. Użytkownik może wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych bez podania przyczyny, żądanie może dotyczyć konkretnego celu lub wszystkich celów, w których administrator przetwarza dane użytkownika.

7. Użytkownik może wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu Jego danych przez administratora w całości lub we wskazanym celu. Sprzeciw nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności przetwarzania.

8. Użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania Jego danych osobowych przez określony czas lub bez ograniczenia czasowego. Żądanie nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności przetwarzania. Użytkownik ze względu na bezpieczeństwo danych jest zobowiązany potwierdzić żądanie przekazania danych wskazanemu przez Siebie podmiotowi. Po czym odpowiednio zabezpieczone dane zostaną przez Administratora przekazane drogą elektroniczną wskazanemu podmiotowi.

9. Użytkownik może żądać przekazania Jego danych przez Administratora innemu podmiotowi. W tym celu użytkownik składa wniosek do Administratora, wniosek musi zawierać informację (nazwę, adres) podmiotu, któremu Administrator powinien przekazać dane użytkownika oraz jaki zakres danych użytkownika Administrator wskazanemu podmiotowi musi przekazać, dane zostaną przekazane po weryfikacji złożonego wniosku.

10. Użytkownik może żądać usunięcia jego danych przez Administratora, żądanie usunięcia danych nie może mieć wpływu na dotychczas dokonane czynności przetwarzania.

11. Administrator jest zobowiązany powiadomić użytkownika o podjętych działaniach przed upływem 30 dni w związku z żądaniem/żądaniami wskazanymi w pkt., poprzednich.

12. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych użytkownika: pracownikom, współpracownikom, podmiotom współpracującym z Administratorem, organom publicznym uprawnionym do tego na mocy przepisu prawa, w zakresie niezbędnym do wykonania ich zadań lub przedstawionych żądań.

13. Dane osobowe użytkownika niniejszej strony mogą zostać przekazane poza europejski obszar gospodarczy ze względu na położenie serwisu i poczty elektronicznej CMMG.

14. Właściciel strony internetowej za jej pośrednictwem będzie świadczył następujące rodzaje usług: możliwość zamówienia recepty, złożenia deklaracji POZ poprzez odwołanie do strony Internetowego Konta Pacjenta, dostęp do portalu e-rejestracji – pacjent zostanie odesłany do aplikacji zlokalizowanej na serwerach CMMG.

§ 4 PLIKI COOKIES

1. Niniejsza strona internetowa zawiera pliki cookies (ciasteczka) do zbierania informacji o użytkowniku, który korzysta ze strony internetowej oraz jego preferencjach.

2. Plik cookie to mały plik tekstowy przechowywany w urządzeniu użytkownika przez stronę internetową odwiedzoną przez użytkownika. Pliki cookie mogą być umieszczanie przez właściciela witryny (własne pliki cookies) lub przez strony zewnętrzne (pliki cookies innych firm), aby monitorować korzystanie ze strony internetowej. Pliki cookies są identyfikowane w zależności od ich celu i funkcjonalności. Pliki cookies mogą być wykorzystywane w celach: reklamowych, statystycznych, analitycznych oraz dostosowania strony internetowej do indywidualnych potrzeb użytkownika.

3. Niniejsza strona internetowa używa następujących plików cookies: 
  • a. cookies sesyjne – są to tymczasowe informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji, czyli jej zamknięcia, zwykle ograniczają się do umieszczenia w przeglądarce identyfikatora sesji, reszta danych powiązanych z identyfikatorem trzymana jest po stronie serwera
  • b. pliki stałe – nie znikają po zamknięciu przeglądarki, są przechowywane przez określony czas, który zdefiniowany jest w samym ciasteczku
  • c. cookies google-analytics.com – służą do prowadzenia statystyk dla witryny, dokładny sposób działania i politykę prywatności Google Analytics można znaleźć pod adresem: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
  • d. cookies inspectlet.com – służą do określenia sposobu używania strony przez użytkowników; dokładny sposób działania i politykę prywatności można znaleźć pod adresem: https://www.inspectlet.com/legal
  • e. strona wykorzystuje pliki cookies własne lub innych stron internetowych, portali społecznościowych 

4. Pliki cookies wykorzystywane będą do utrzymywania sesji, uzupełniania danych w formularzach oraz zapamiętywania spersonalizowanych ustawień przeglądarki.

5. Wszystkie pliki cookies używane przez niniejszą stronę internetową są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

6. Większość użytkowników i przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookies, nie mniej każda przeglądarek pozwala na ich wyczyszczenie lub zmianę zakresu zgody na pliki cookies przez zmianę automatycznej akceptacji plików cookies przez użytkownika na akceptację przy każdym użyciu strony prze użytkownika.

7. Użytkownik może zaakceptować wybrane pliki cookies, jednak może to mieć wpływ na pełne działanie strony internetowej.

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. CMMG ma prawo do wprowadzenia zmian w Polityce prywatności, przy czym prawa użytkowników nie zostaną ograniczone.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dokumencie obowiązują przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz inne obowiązujące przepisy prawa.